Небо Ирии, или лето НЛО / Iriya no Sora, Ufo no Natsu