Ito Junji Kyoufu Manga Collection - Namekuji no Shoujo