Истари Комикс лицензировала мангу "Watashi to Sensei no Genjuu Shinryouroku"