Легенда о герое Кондоре III / Shin Chou Kyou Ryo: Condor Hero III