Pokemon Fushigi no Dungeon: Toki no Tankentai, Yami no Tankentai