Добро пожаловать, Титосэ-тян: Эпизод 12.5 / Okoshiyasu, Chitose-chan: Hajimemashite, Chitose-chan