Hanakappa no Koutsuu Anzen: Cake wo Momomete Migi, Hidari, Migi