Командущий Пространством, Тояма Терри: Его имя - золото / Touyama Sakura Uchuu Chou: Yatsu no Na wa Gold